બાળમજૂરી માં ખોવાયેલું સ્મિત

એ પોતાના કામમાં તરબોળ રહેતો તોય સ્મિત તો કરતો મારી સામે, પણ આજે એનું સ્મિત કયાંક મિલો  દૂર ખોવાઇ ગયેલુ મને લાગ્યું.

 

Read More