જિંદગી…

દૂર થઈને ય પાસે છે આ જિંદગી

મારીને તારી વાતો છે આ જિંદગી

દિલના ધબકારમાં પડે છે આ જિંદગી

ડગલાંને પગલામાં ખોવાય છે આ જિંદગી

મારા હોઠના સ્મિત પર હસે છે આ જિંદગી 

વાતોથી દૂર મસ્ત ગગનમાં વિસરે છે આ જિંદગી

એક દુઃખ આપી ઘણું હસાવી જાય છે આ જિંદગી

સ્વપન સજાવી એને મેળવવા લઈ જાય છે જિંદગી

ના સહન થતાંય સાંત્વના આપી જાય છે આ જિંદગી

થોડી વારમાં અનંત સફર કરાવી જાય છે આ જિંદગી

અંધારાનો પ્રકાશ છે તો છાયાની માયા છે આ જિંદગી

જીવનનું દર્પણ છે અને દરિયાનું ઝરણું પણ છે આ જિંદગી

મધુર સવારની કલરવને સમી સાંજની પગરવ છે આ જિંદગી

હું રુઠું તું મનાવે, તું રુઠે હું મનાવુ, વાત તો આપણી છે આ જિંદગી

જિંદગી…

ચાલ ને થોડું હસીને જીવી લઈએ ને થોડું હસતા-હસતા રડી લઈએ…

ચાલ જિંદગી જીવી લઈએ!