તું આમ એકસામટો ઠલવાઇ ને ચાલ્યો ના જઈશ,
મને એકસાથે આટલો બધો ફાવશે નહીં.

જરુર તારી રોજ છે બે દિ માં ચાલ્યો ના જઈશ,
મને અચાનક ખાલીપો સહેવાશે નહીં.

તું ધીમીધારે આવ ભલે એકાએક ખાબકી ના જઈશ,
મને તારાથી ભીંજાઈને કોરું થવું ગમશે નહીં.

ઝરમર ઝરમર આવ ભલે બસ ચાલ્યો ના જઈશ,
મને તારા વગર હવે ફાવશે નહીં.

– ‘વિચારો ને વાચા ‘
-દિવ્યા