ધાર્યું હતું તે બધું જ અધૂરુ રહી ગયું,
ને અણધાર્યું ન થવાનું થઈ ગયું.
કોણ જાણે કેમ, કેવી રીતે, ક્યાં શું થઈ ગયું,
ને અણધાર્યું ન થવાનું થઈ ગયું.
હતી ન જેની આશ એ અમસ્તું થઈ ગયું,
ને અણધાર્યું ન થવાનું થઈ ગયું.
હતી માત્ર મિત્રતાની આશ ને હતું જે કાશ..એ થઈ ગયું,
ને અણધાર્યું ન થવાનું થઈ ગયું.
કયારે આવી ગઇ મહીં પ્રેમની ભીનાશ ખબર નહીં શું થઈ ગયું,
ને અણધાર્યું ન થવાનું થઈ ગયું.
સપનાંમાં સેવ્યું નહોતું જે હકીકતમાં થઈ ગયું,
ને અણધાર્યું ન થવાનું થઈ ગયું.

 

દિવ્યા