Written by Divya Thakkar

મુસાફર છું હું…
સફર અનંતની પર છું હું .

સ્થાયી મુકામની મોહતાજ નથી હું,
અસ્થાયી મુકામની મુલાકાતી છું હું.

સરળ રાહની શોખીન નથી હું,
સંઘર્ષ ને ખાળનારી પાગલ છું હું.

નવીન નજરાણા ની ઘેલી હું,
ભલે પડતી આખડતી કેડી પર હું.

મુસાફર છું હું…
સફર અનંતની પર છું હું .

-‘વિચારો ને વાચા ‘