ચાલો કંઈક એવું કરીએ…

ચાલો કંઈક એવું કરીએ; અંધકારમાં ઉજાસ કરીએ અભિમાનને નેવે મૂકી દરેકને માન દઈએ, નફરતો ભેગી કરવા કરતાં...

Read More