સંબંધની ધરોહર એટલે ‘વિશ્વાસ’

જેમ નદી છે નાની, પણ દરિયા સાથેના મિલનની ઇચ્છા છે મોટી, એમજ જીવન છે બહુ જ નાનું, પણ જીવન જીવવાનું...

Read More