ચરિત્રકથાકાર – જૉસેફ ઇગ્નાસ મૅકવાન

નવલકથાકાર, નાટ્યકાર, નિબંધકાર, ચરિત્રકથાકાર જૉસેફ ઇગ્નાસ મૅકવાનનો જન્મ ૯ ઓક્ટોબર, ૧૯૩૬ ના રોજ ખેડા...

Read More