સ્ટીફન હૉકિંગ: એક વિશાળ મન અને અદ્ભુત જીવાત્મા

આપણે કાળા આકાશમાં ટમટમતા સફેદ તારલાઓ જોયા છે પરંતુ એક વ્યક્તિત્વ એવું હતું જે આ બધામાં પોતાની...

Read More